• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پکیج ویژه کنکور انسانی

کنکور نام آزمونی است که برای سنجش دانسته‌های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشورها مانند ایران، چین و کره جنوبی برگزار می‌شود. در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا برگزار نمی‌شود. در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود و از سال ۱۳۷۷ به صورت یک مرحله‌ای و برای پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر به‌طور جداگانه برگزار می‌شود. 

دروس اختصاصی گروه‌های آزمایشی علوم انسانی عبارت است از:

ریاضیات و آمار (۱،2،3)، جامعه شناسی (1،2،3)، علوم و فنون (1،2،3)، تاریخ و جغرافیا (1،2،3)، روانشناسی، فلسفه (1،2)، منطق، اقتصاد و زبان عربی

همچنین دروس عمومی مشترک در تمامی زیرگروهها عبارتند از :

ادبیات (1،2،3)، عربی (1،2،3)، دین و زندگی (1،2،3)، زبان (1،2،3)

هدف از طراحی این پکیج ارائه تمامی خدمات آموزشی در تمامی دروس جهت دانشآموزان شرکت کننده در کنکور سراسری در گروه ریاضی-فیزیک است. در این پکیج، فیلمهای آموزشی تمامی دروس به همراه جزوههای آنها با تخفیف 15% نسبت به خرید تک تک دروس به شما ارائه میشود. شرکت در این دوره خیال شما را از بابت دسترسی به باکیفیتترین تدریسها راحت نموده و در کنار آن طبق برنامهریزی انجام شده توسط مشاور شما مطالعه بهینه توسط شما انجام میشود. همچنین بدلیل سیستم مشاور محور تدریس موسسه سیوان در پایان فیلم هر جلسه آموزشی توسط مشاور شما آزمونی طراحی میشود که شما ملزم به پاسخ دهی آن میباشید. نتایج این آزمون به دبیر محترم و همچنین اولیا (رابط آموزشی) شما ارسال میشود. در صورتیکه حد نصاب تعیین شده در آزمون توسط شما کسب شود امکان پخش فیلم آموزشی جلسه آینده برای شما وجود خواهد داشت و در صورت عدم کسب حد نصاب، شما فیلم جلسه را مجدد مشاهده نموده و آزمون جدیدی از شما گرفته خواهد شد و تا زمانیکه حدنصاب لازم توسط شما کسب نشود امکان ادامه ی پخش مباحث جدید برای شما وجود نخواهد داشت. با سیستم آموزشی جامع در نظر گرفته شده برای شما موسسه سیوان همواره کنار شما بوده و با شما برای پیشرفت تلاش مینماید.

برنامه درسی دوره

عربی
ترجمه عربی پکیج ویژه کنکور انسانی 02:32:50
قواعد عربی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
درک مطلب عربی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – عربی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
زبان انگلیسی
گرامر زبان پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
لغت زبان پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
Reading & cloze test زبان پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – زبان پکیج ویژه کنکور انسانی 03:00:00
بیسوان (زبان انگلیسی) 00:00:00
ادبیات
آرایه ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
دستور زبان ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 02:58:00
قرابت ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تاریخ ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
لغت و املا ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – ادبیات پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
دین و زندگی
پایه دهم دین و زندگی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
پایه یازدهم دین و زندگی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
پایه دوازدهم دین و زندگی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور انسانی 02:00:00
دین و زندگی – بیسوان – کنکور تجربی – ریاضی – تجربی 00:00:00
ریاضی
معادله درجه ۲ ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تابع ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نمایش داده ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
استدلال ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
آمار و احتمال ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
الگوهای خطی ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
الگوهای غیر خطی ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – ریاضی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
علوم و فنون
سبک شناسی علوم و فنون پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
قافیه علوم و فنون پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
عروض علوم و فنون پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تاریخ ادبیات علوم و فنون پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – علوم و فنون پکیج ویژه کنکور انسانی 02:00:00
فلسفه و منطق
منطق – فلسفه و منطق پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
فلسه۱ – فلسفه و منطق پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
فلسه۲ – فلسفه و منطق پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – فلسفه و منطق پکیج ویژه کنکور انسانی 04:00:00
جامعه شناسی
دهم – جامعه شناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
یازدهم – جامعه شناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
دوازدهم – جامعه شناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – جامعه شناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تاریخ و جغرافیا
تاریخ۱ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تاریخ۲ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تاریخ۳ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
جغرافیا۱ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
جغرافیا۲ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
جغرافیا۳ – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – تاریخ و جغرافیا پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
اقتصاد
اقتصاد چیست؟ اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تولید اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
بازار سرمایه – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
آشنایی با شاخص های اقتصادی – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
پول-اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
بانک – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
بازار اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
رشد توسعه و پیشرفت – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
فقر و توضیع درآمد – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
دولت و اقتصاد – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
بودجه و امور مالی دولت – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
اقتصاد بین الملل – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 01:14:00
اقتصاد ایران – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:42:00
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت – اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 00:32:00
نکته و تست-اقتصاد پکیج ویژه کنکور انسانی 02:00:00
روان شناسی
روانشناسی تعریف و روش مورد مطالعه – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
روانشناسی رشد – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
احساس توجه ادراک – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
حافظه و علل فراموشی – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تفکر ۱ حل مسئله – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
تفکر ۲ تصمیم گیری – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
انگیزه و نگرش – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
روانشناسی سلامت – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 00:00:00
نکته و تست – روانشناسی پکیج ویژه کنکور انسانی 02:00:00
مشاوره
مشاوره – پکیج ویژه کنکور انسانی 00:22:00
قيمت 8,482,975 تومان 7,376,500 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    12 دانشجو