• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پکیج ویژه کنکور تجربی

کنکور نام آزمونی است که برای سنجش دانسته‌های علمی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، در برخی کشورها مانند ایران، چین و کره جنوبی برگزار می‌شود. در صورتی که این نوع آزمون‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکا برگزار نمی‌شود. در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌شود و از سال ۱۳۷۷ به صورت یک مرحله‌ای و برای پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر به‌طور جداگانه برگزار می‌شود. 

دروس اختصاصی گروه‌های آزمایشی علوم تجربی عبارت است از:

ریاضیات (۱،2،3)، فیزیک (1،2،3)، شیمی (1،2،3)، زیست (1،2،3) و زمین شناسی

همچنین دروس عمومی مشترک در تمامی زیرگروهها عبارتند از :

ادبیات (1،2،3)، عربی (1،2،3)، دین و زندگی (1،2،3)، زبان (1،2،3)

هدف از طراحی این پکیج ارائه تمامی خدمات آموزشی در تمامی دروس جهت دانشآموزان شرکت کننده در کنکور سراسری در گروه ریاضی-فیزیک است. در این پکیج، فیلمهای آموزشی تمامی دروس به همراه جزوههای آنها با تخفیف 15% نسبت به خرید تک تک دروس به شما ارائه میشود. شرکت در این دوره خیال شما را از بابت دسترسی به باکیفیتترین تدریسها راحت نموده و در کنار آن طبق برنامهریزی انجام شده توسط مشاور شما مطالعه بهینه توسط شما انجام میشود. همچنین بدلیل سیستم مشاور محور تدریس موسسه سیوان در پایان فیلم هر جلسه آموزشی توسط مشاور شما آزمونی طراحی میشود که شما ملزم به پاسخ دهی آن میباشید. نتایج این آزمون به دبیر محترم و همچنین اولیا (رابط آموزشی) شما ارسال میشود. در صورتیکه حد نصاب تعیین شده در آزمون توسط شما کسب شود امکان پخش فیلم آموزشی جلسه آینده برای شما وجود خواهد داشت و در صورت عدم کسب حد نصاب، شما فیلم جلسه را مجدد مشاهده نموده و آزمون جدیدی از شما گرفته خواهد شد و تا زمانیکه حدنصاب لازم توسط شما کسب نشود امکان ادامه ی پخش مباحث جدید برای شما وجود نخواهد داشت. با سیستم آموزشی جامع در نظر گرفته شده برای شما موسسه سیوان همواره کنار شما بوده و با شما برای پیشرفت تلاش مینماید.

برنامه درسی دوره

عربی
ترجمه – عربی پکیج ویژه کنکور تجربی 02:32:50
قواعد – عربی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
درک مطلب – عربی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – عربی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
زبان
گرامر – زبان پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
لغت – زبان پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
Reading & clozed text – زبان پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – زبان پکیج ویژه کنکور تجربی 03:00:00
بیسوان (زبان انگلیسی) 00:00:00
ادبیات
آرایه – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
دستور زبان – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 02:58:00
قرابت – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تاریخ ادبیات – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
لغت و املا – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – ادبیات پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
دین و زندگی
پایه دهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
پایه یازدهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
پایه دوازدهم – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – دین و زندگی پکیج ویژه کنکور تجربی 02:00:00
دین و زندگی – بیسوان – کنکور تجربی – ریاضی – تجربی 00:00:00
ریاضی
دنباله – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
معادله و نامعادله – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
شمارش – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
آمار و احتمال – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
توان های گویا – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
لگاریتم و توابع نمایی – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تابع – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
مثلثات – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
حد و پیوستگی – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
کاربرد مشتق – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
کاربرد مشتق – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
هندسه – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – ریاضی پکیج ویژه کنکور تجربی 02:00:00
فیزیک
حرکت شناسی – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
دینامیک – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نوسان و موج – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
فیزیک اتمی – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
الکتریسیته ساکن – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
الکتریسیته جاری – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
مغناطیس و القا – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
اندازه گیری – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
ویژگی های فیزیکی مواد – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
کار و انرژی – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
دما و گرما – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 03:00:00
نکته و تست – فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 03:00:00
بیسوان فیزیک پکیج ویژه کنکور تجربی 01:58:00
زیست
مولکول های اطلاعاتی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
جریان اطلاعات در یاخته – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
انتقال اطلاعات در نسل ها – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تغییر در اطلاعات وراثتی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
از ماده به انرژی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
از انرژی به ماده – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
فناوری های نوین زیستی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
رفتارهای جانوران – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تنظیم عصبی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
حواس – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
دستگاه حرکتی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تنظیم شیمیایی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
ایمنی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تقسیم یاخته – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تولید مثل – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تولید مثل نهان دانگان – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
پاسخ گیاهان به محرک ها – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
زیست شناسی دیروز امروز و فردا – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
گوارش و جذب مواد – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تبادلات گازی – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
گردش مواد در بدن – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
از یاخته تا گیاه – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
جذب و انتقال مواد در گیاهان – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – زیست پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
شیمی
مولکول ها در خدمت تندرستی – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
آسایش و رفاه در سایه شیمی – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
شیمی جلوه ای از هنر زیبایی و ماندگاری – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
شیمی راهی به سوی آینده روشن تر – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
قدر هدایای زمینی را بدانیم – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
در پی غذای سالم – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
پوشاک نیازی پایان ناپذیر – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
کیهان زادگاه الفبای هستی – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
ردپای گازها در زندگی – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
آب آهنگ زندگی – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
نکته و تست – شیمی پکیج ویژه کنکور تجربی 01:20:00
مشاوره
مشاوره – پکیج ویژه کنکور تجربی 00:00:00
قيمت 8,113,250 تومان 7,055,000 تومان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

    0 دیدگاه
    60 دانشجو